ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയര്‍പ്പിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.

2017-11-09 18:24:59എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍,വെളുത്തുള്ളി, സവാളതുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തില്‍നിന്ന് തീര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കുക. സള്‍ഫര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തില്‍ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് വിയര്‍പ്പ് നാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ തൈര്, ഏത്തപ്പഴം, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ശരീര ദുര്‍ഗന്ധം കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. ദിവസവും ആറുമുതല്‍ എട്ടുഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. വെള്ളം ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയര്‍പ്പിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍,വെളുത്തുള്ളി, സവാളതുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തില്‍നിന്ന് തീര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കുക. സള്‍ഫര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തില്‍ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് വിയര്‍പ്പ് നാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ തൈര്, ഏത്തപ്പഴം, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ശരീര ദുര്‍ഗന്ധം കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. ദിവസവും ആറുമുതല്‍ എട്ടുഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. വെള്ളം ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയര്‍പ്പിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍,വെളുത്തുള്ളി, സവാളതുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തില്‍നിന്ന് തീര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കുക. സള്‍ഫര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തില്‍ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് വിയര്‍പ്പ് നാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ തൈര്, ഏത്തപ്പഴം, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ശരീര ദുര്‍ഗന്ധം കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. ദിവസവും ആറുമുതല്‍ എട്ടുഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. വെള്ളം ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയര്‍പ്പിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍,വെളുത്തുള്ളി, സവാളതുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തില്‍നിന്ന് തീര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കുക. സള്‍ഫര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തില്‍ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് വിയര്‍പ്പ് നാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ തൈര്, ഏത്തപ്പഴം, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ശരീര ദുര്‍ഗന്ധം കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. ദിവസവും ആറുമുതല്‍ എട്ടുഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. വെള്ളം ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയര്‍പ്പിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍,വെളുത്തുള്ളി, സവാളതുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തില്‍നിന്ന് തീര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കുക. സള്‍ഫര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തില്‍ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് വിയര്‍പ്പ് നാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ തൈര്, ഏത്തപ്പഴം, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ശരീര ദുര്‍ഗന്ധം കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. ദിവസവും ആറുമുതല്‍ എട്ടുഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. വെള്ളം ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയര്‍പ്പിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍,വെളുത്തുള്ളി, സവാളതുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തില്‍നിന്ന് തീര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കുക. സള്‍ഫര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തില്‍ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് വിയര്‍പ്പ് നാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ തൈര്, ഏത്തപ്പഴം, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ശരീര ദുര്‍ഗന്ധം കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. ദിവസവും ആറുമുതല്‍ എട്ടുഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. വെള്ളം ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയര്‍പ്പിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍,വെളുത്തുള്ളി, സവാളതുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തില്‍നിന്ന് തീര്‍ത്തും ഒഴിവാക്കുക. സള്‍ഫര്‍ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഇലക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തില്‍ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് വിയര്‍പ്പ് നാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ തൈര്, ഏത്തപ്പഴം, ധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ശരീര ദുര്‍ഗന്ധം കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. ദിവസവും ആറുമുതല്‍ എട്ടുഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കുക. വെള്ളം ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയര്‍പ്പിന്റെ അളവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.
Contact us: info@thekeralatoday.com, createandp@gmail.com