നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പെര്‍ഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക

2017-11-09 18:11:25പെര്‍ഫ്യൂമിനു സമാനമായ റൂം ഫ്രെഷ്നര്‍, ഡിറ്റര്‍ജന്റുകള്‍ എന്നിവ ചര്‍മത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഡിയോഡറന്റുകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആല്‍ക്കഹോള്‍ പോലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പിഗ്മന്റേഷന്‍, ചൊറിച്ചില്‍ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചര്‍മത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വിയര്‍പ്പ് നാറ്റത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പ്രകൃതി ദത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.പെര്‍ഫ്യൂമിനു സമാനമായ റൂം ഫ്രെഷ്നര്‍, ഡിറ്റര്‍ജന്റുകള്‍ എന്നിവ ചര്‍മത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഡിയോഡറന്റുകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആല്‍ക്കഹോള്‍ പോലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പിഗ്മന്റേഷന്‍, ചൊറിച്ചില്‍ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചര്‍മത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വിയര്‍പ്പ് നാറ്റത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പ്രകൃതി ദത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.പെര്‍ഫ്യൂമിനു സമാനമായ റൂം ഫ്രെഷ്നര്‍, ഡിറ്റര്‍ജന്റുകള്‍ എന്നിവ ചര്‍മത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഡിയോഡറന്റുകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആല്‍ക്കഹോള്‍ പോലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പിഗ്മന്റേഷന്‍, ചൊറിച്ചില്‍ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചര്‍മത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വിയര്‍പ്പ് നാറ്റത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പ്രകൃതി ദത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.പെര്‍ഫ്യൂമിനു സമാനമായ റൂം ഫ്രെഷ്നര്‍, ഡിറ്റര്‍ജന്റുകള്‍ എന്നിവ ചര്‍മത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഡിയോഡറന്റുകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആല്‍ക്കഹോള്‍ പോലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പിഗ്മന്റേഷന്‍, ചൊറിച്ചില്‍ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചര്‍മത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വിയര്‍പ്പ് നാറ്റത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പ്രകൃതി ദത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.പെര്‍ഫ്യൂമിനു സമാനമായ റൂം ഫ്രെഷ്നര്‍, ഡിറ്റര്‍ജന്റുകള്‍ എന്നിവ ചര്‍മത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഡിയോഡറന്റുകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആല്‍ക്കഹോള്‍ പോലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പിഗ്മന്റേഷന്‍, ചൊറിച്ചില്‍ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചര്‍മത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വിയര്‍പ്പ് നാറ്റത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പ്രകൃതി ദത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.പെര്‍ഫ്യൂമിനു സമാനമായ റൂം ഫ്രെഷ്നര്‍, ഡിറ്റര്‍ജന്റുകള്‍ എന്നിവ ചര്‍മത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഡിയോഡറന്റുകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആല്‍ക്കഹോള്‍ പോലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പിഗ്മന്റേഷന്‍, ചൊറിച്ചില്‍ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചര്‍മത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വിയര്‍പ്പ് നാറ്റത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പ്രകൃതി ദത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.പെര്‍ഫ്യൂമിനു സമാനമായ റൂം ഫ്രെഷ്നര്‍, ഡിറ്റര്‍ജന്റുകള്‍ എന്നിവ ചര്‍മത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഡിയോഡറന്റുകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആല്‍ക്കഹോള്‍ പോലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പിഗ്മന്റേഷന്‍, ചൊറിച്ചില്‍ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചര്‍മത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വിയര്‍പ്പ് നാറ്റത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പ്രകൃതി ദത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.പെര്‍ഫ്യൂമിനു സമാനമായ റൂം ഫ്രെഷ്നര്‍, ഡിറ്റര്‍ജന്റുകള്‍ എന്നിവ ചര്‍മത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഡിയോഡറന്റുകളില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആല്‍ക്കഹോള്‍ പോലുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ പിഗ്മന്റേഷന്‍, ചൊറിച്ചില്‍ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചര്‍മത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും വിയര്‍പ്പ് നാറ്റത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പ്രകൃതി ദത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
Contact us: info@thekeralatoday.com, createandp@gmail.com