പണിയാം കുറഞ്ഞ ലക്ഷത്തിന് വീട് പണിയാം! പ്ലാൻ

2017-11-18 22:10:29 

പണിയാം ചെറിയ വീടുകളും അതിനനുസരിച്ചു നമ്മുടെ പ്ലാനുകളും മാറ്റണം
രണ്ട് കിടപ്പുമുറികൾ, ഹാൾ, അടുക്കള, സ്വീകരണമുറി എന്നിവയാണ് ഈ ഒറ്റനില വീട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത്. ടെറസിലേക്ക് പോകാൻ കോണിപ്പടിയുമുണ്ട്. പച്ച, വെള്ള നിറങ്ങളാണ് ഇന്റീരിയറിൽ പൊതുവായി ഉപയോഗിച്ചത്.
Contact us: info@thekeralatoday.com, createandp@gmail.com