ടൂറിസം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കും: മന്ത്രി

2017-11-18 19:37:21ടൂറിസം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കും: മന്ത്രി

പുതിയ ടുറിസം ബി നായക നല്കാൻ ഊന്നൽ നൽകുമെന്നും അതിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ളകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുവരികയാന്നെന്നും
സംസ്ഥാനത്തു ടൂറിസം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്നു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു.
Contact us: info@thekeralatoday.com, createandp@gmail.com