നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെ

2017-11-07 23:32:11രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.രണ്ടുദിവസമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഇന്നത്തെ കളിയെ ബാധിക്കല്ലേയെന്ന പ്രാർഥനയിലാണു സംഘാടകരും കായികപ്രേമികളും. ഇന്നുച്ചയ്ക്കുശേഷവും മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. അഞ്ചുമണിക്കെങ്കിലും മഴ തോർന്നാൽ മൽസരം നടത്താനാകുമെന്നു കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഔട്ട്ഫീൽഡും പിച്ചും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പൂർണമായും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത മഴ പെയ്താലും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലാണു സ്റ്റേഡിയം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Contact us: info@thekeralatoday.com, createandp@gmail.com